MIASTA
MARKARODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os?b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy ?e?Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma?Tymoteusz Pi?ta HAIRMATE, NIP:?7952428370?z siedzib? w Warszawie, ul. Kolejowa 47/u20, kod pocztowy 01-210, adres e-mail: [email protected], tel.(+48) 570 575 685