CITIES
BRANDLONG UP?

W?osy LONG UP & przed?u?ane metod? warkoczykow?. Z wykorzystaniem najwy?szej jako?ci w?os?w syntetycznych mo?na przeje?? kompletn? transformacj? od kr?tkich do d?ugich w?os?w lub podkre?li? ju? istniej?c? fryzur? przez dodanie obj?to?ci lub miejscowej d?ugo?ci. Jako jedyne na ?wiecie zawieraj? keratyn?- odpowiednik protein we w?osach naturalnych. Dlatego w?osy? s? bardzo lekkie i nie obci??aj? cebulek i meszk?w w?osowych, a jednocze?nie s? wytrzyma?e i ?atwe w piel?gnacji. Ponadto nie ulegaj? dzia?aniu czynnik?w atmosferycznych, czyli nie trac? koloru i po?ysku. Syntetyczne w?osy ??czy si? z cieniutkimi kosmykami Twoich naturalnych w?os?w za pomoc? specjalnego aplikatora termicznego. Mo?na wybra? pasma w r??nych fakturach: proste, faluj?ce lub kr?cone w wielu odcieniach. Za pomoc? tej metody wykonuje si? m.in. baleyage, kolorowe pasemka albo warkoczyki plecione w kostk?.

Doczepianie w?os?w metod? japo?sk? (warkoczykow?) to doskona?y, efektowny spos?b aby przed?u?y? niemal ka?dy rodzaj w?os?w.?Metoda polecana jest do ka?dej grubo?ci w?os?w, nie mog? natomiast mie? tendencji do wypadania. Doczepianie w?os?w metod? japo?sk? mo?e by? wykonywane u ka?dego ? r?wnie? u os?b z alergiami, wra?liw? sk?r? g?owy oraz problemami sk?rnymi.

Doczepianie?odbywa si? poprzez zaplatanie ok. 1cm warkoczyk?w ??cz?cych w?osy z g?owy z w?osami doczepionymi, st?d nazwa metody, warkoczykowa. Zabieg ten jest ca?kowicie nieinwazyjny i nieingeruj?cy w struktur? w?os?w ? fryzjer nie stosuje ani kleju, ani zgrzewarki, ani te? metalowych ??cznik?w. Metoda nie wymaga stosowania ?adnych ?rodk?w chemicznych ani innych substancji mog?cych wywo?a? podra?nienia sk?ry g?owy, a sam warkoczyk zako?czony jest jedynie ma?? gumk?. W?osy przed?u?ane metod? warkoczykow? s? wygodne w noszeniu?i praktycznie niewyczuwalne, st?d to jedna z najbardziej dyskretnych metod doczepiania w?os?w. Metod? warkoczykow? dobieramy wy??cznie dla os?b o silnych, g?stych w?osach, bez tendencji do wypadania. Wyb?r tej metody gwarantuje r?wnie? du?? kontrol? nad przed?u?onymi w?osami ? doczepiane pasma mo?na samodzielnie zdj?? w domu. Zalet? metody japo?skiej, poza ca?kowitym bezpiecze?stwem dla w?os?w i sk?ry g?owy jest stosunkowo niska cena w por?wnaniu do innych zabieg?w przed?u?ania w?os?w.

Po zabiegu w?osy mog? by? myte, szczotkowane, modelowane tak jak w?asne.

Klientkom przed?u?aj?cym w?osy metod? japo?sk? sugerujemy ponowne doczepienie pasma wymagaj? zazwyczaj po 4-8 tygodniach.

przed?u?anie ca?o?ciowe 2000- 4000 PLN

przed?u?anie cz??ciowe – wycena indywidualna

przypi?cie w?os?w na klipsach + modelowanie 200 PLN

zdj?cie w?os?w 100-200 PLN

podci?gni?cie w?os?w 200-400 PLN