CITIES
BRANDW?osy dziewicze?

Dla najbardziej wymagaj?cych Klient?w,?w naszym salonie przed?u?amy w?osami dziewiczymi. S? to w?osy ci?te z g??w dzieci, nigdy nie farbowane, pi?kne, zdrowe, l?ni?ce, z ?usk? w?osow? zachowan? w 100%. W?osy dziewicze s? indywidualnie przygotowywane dla danej osoby. Dzi?ki najlepszemu dopasowaniu, najmniejszej ingerencji we w?osy przygotowywane do przed?u?ania, w?osy dziewicze mo?na nosi? najd?u?ej i s? najbardziej cenione za trwa?o??, mi?kko?? i po?ysk. W?zale?no?ci od wybranego kompletu w?os?w naturalnych, cena przed?u?ania w?os?w lub zag?szczania w?os?w na w?osach dziewiczych jest ustalana indywidualnie.

W salonach Hairmate stosujemy r??nie techniki przed?u?ania i zag?szczania w zale?no?ci od oczekiwa? i sugestii naszych Klient?w. W?osy dziewicze mo?emy przed?u?y? za pomoc? tulejek.

Metoda doczepiania w?os?w za pomoc? tulejek,?to doskona?y spos?b by przed?u?y? i zag??ci? w?osy normalnej grubo?ci lub bardzo grube. Metoda ta nie wymaga stosowania wysokich temperatur i polega na doczepianiu do w?asnych w?os?w pasm za pomoc? ma?ych metalowych tulejek. Metoda pozwala unikn?? stosowania urz?dze? termicznych i ?rodk?w chemicznych bezpo?rednio na powierzchni w?os?w. Metoda jest bezinwazyjna i w pe?ni bezpieczna dla sk?ry g?owy. Rozmiar tulejek, oraz ich rodzaj dobiera si? odpowiednio do grubo?ci i struktury w?osa.???czenia s? bardzo dyskretne, niemal niewidoczne, a tulejki mimo to ?wietnie trzymaj? pasemka. Niewielkich rozmiar?w tulejki s? wype?nione silikonem, co sprawia, ?e pasma nie zsuwaj? si? z naturalnych pasemek, nie przecinaj? naturalnych w?os?w oraz nie ingeruj? w ich struktur?. Po pojawieniu si? odrost?w tulejki mo?na zdj?? i ponownie na?o?y? w?osy przy pomocy nowych ??cze?.

PLUSY METODY NA TULEJKI:

– spektakularny efekt osi?gni?ty w kr?tkim czasie,

– d?ugotrwa?y efekt,

– niewidoczne ??czenia pomi?dzy naturalnymi a doczepianymi w?osami,

bezinwazyjne tulejki z silikonem,

– atrakcyjna cena zabiegu doczepiania w?os?w.

CENNIK:

Przed?u?anie ca?o?ciowe 2 500- 3 500 PLN

Przed?u?anie cz??ciowe – wycena indywidualna

Zdj?cie w?os?w 100- 200 PLN

Podci?gni?cie w?os?w 200- 400 PLN