BYER
VAREMERKEW?osy?Balmain Hair

W?osy znanej na ?wiecie marki Balmain Hair s? mi?kkie, l?ni?ce, strukturalnie grubsze i sztywniejsze. Balmain Hair s? podatniejsze na zabiegi stylizacyjne, ni? w?osy s?owia?skie, lecz o r?wnie wysokiej jako?ci, a dzi?ki wi?kszej grubo?ci, bardziej odporne na zabiegi stylizacyjne i?niew?a?ciw? piel?gnacj?.?Rzeczywisty okres noszenia jest zazwyczaj d?u?szy ? zbli?ony do okresu noszenia w?os?w s?owia?skich. Cena naturalnych w?os?w do przed?u?ania Balmain Hair jest nieco wy?sza, ni? w?os?w s?owia?skich. http://balmainhairpoland.pl/przedluzanie-wlosow/)

W Hairmate stosujemy r??nie techniki przed?u?ania i zag?szczania w zale?no?ci od oczekiwa? i sugestii naszych Klient?w. W?osy Balmain Hair mo?emy przed?u?y? metod? TAPE-ON/skin-weft, zwana popularnie kanapkow?.

Metoda TAPE-ON/ skin- weft, polega na doklejaniu pasm w?os?w umieszczonych na silikonowej ta?mie.???czenia wykonane s? z dw?ch z?o?onych ta?m silikonowych, na kt?rych s? zamocowane naturalne w?osy. Przed?u?anie w?os?w polega na doczepieniu ta?my przy samej linii w?os?w, tu? przy sk?rze. Pasek, na kt?rym umieszczone s? w?osy jest przezroczysty i bardzo lekki, a jednocze?nie elastyczny, trwa?y oraz wytrzyma?y. Dzi?ki subtelnym i dyskretnym ??czeniom dopasowuj?cym si? do ka?dego kszta?tu g?owy. Efekt jest naturalny, a komfort noszenia niepor?wnywalny z innymi metodami. Co wi?cej,?ta?my silikonowe umo?liwiaj? szybkie, bezproblemowe, wielokrotne zak?adanie tych samych w?os?w.

Metoda kanapkowa umo?liwia przed?u?enie i zag?szczenie w?os?w, daj?c spektakularny efekt?i bujn? fryzur? -pasma mo?na wyd?u?y? nawet o kilkadziesi?t centymetr?w!. Metoda zosta?a stworzona z my?l? o kobietach, kt?re lubi? cz?sto i diametralnie zmienia? sw?j wizerunek. Metoda kanapkowa zyskuje coraz wi?cej zwolenniczek, poniewa??umo?liwia uzyskanie naturalnego efektu zag?szczenia, kt?ry nie wymaga cz?stych poprawek.

G??wnym atrybutem metody kanapkowej jest jej nieinwazyjno??. To spos?b przed?u?ania i zag?szczania w?os?w, kt?ry praktycznie w og?le nie wp?ywa na kondycj? naturalnych pasm. Dzi?ki temu, ?e ??czenia ze specjalnej ta?my silikonowej s? elastyczne i zak?adane bezinwazyjnie, w?osy nie niszcz? si?. Co wi?cej, przed?u?one t? metoda pasma nie pl?cz? si? i nie powstaj? na nich trudne do rozczesania ko?tuny.?Ta?ma silikonowa, kt?r? stosuj? nasi styli?ci nie odkleja si?, ani te? nieoczekiwanie nie zsuwa. Zapewnia to wysoka jako?? produkt?w, specjalna technika zak?adania oraz instrukcja prawid?owej piel?gnacji.

przed?u?anie ca?o?ciowe 2000-4000 PLN

przed?u?anie cz??ciowe – wycena indywidualna

przypi?cie w?os?w na klipsach + modelowanie 200 PLN

zdj?cie w?os?w 100-200 PLN

podci?gni?cie w?os?w 200-400 PLN