MIASTA
MARKAW?osy s?owia?skie?

? W?osy najwy?ej cenione na ca?ym ?wiecie za swoj? mi?kko??, g?adk? struktur? i jedwabisty po?ysk. W?osy bardzo dobre gatunkowo tzw. REMY, czyli ci?te zgodnie z kierunkiem ?uski, co zapobiega ich pl?taniu, s? mi?kkie, farbowane w trakcie obr?bki na oko?o 30 kolor?w. Du?a gama kolorystyczna sprawia, ?e s? one?najpopularniejsze?w?r?d profesjonalnych stylist?w przed?u?ania w?os?w w salonach. Mo?na je zamawia? w strukturze prostej lub, na specjalne zam?wienie, falowanej, ewentualnie kr?cone (skr?t jest im nadany poprzez zrobienie trwa?ej).?

?

Og?lnie w?osy s?owi?skie po obr?bce wymagaj? du?ego nawil?enia i odpowiedniej piel?gnacji. Mo?na poddawa? je wszelkim zabiegom stylizacyjnym, takim jak: prostowaniu i kr?ceniu oraz farbowaniu. Przy prawid?owej piel?gnacji, w?osy mo?na nosi? do 18 miesi?cy. W przypadku nieodpowiedniej piel?gnacji, w?osy trac? po?ysk, a ?uska w?osa pozostaje otwarta, co mo?e powodowa? pl?tanie i trudno?ci w?u?ytkowaniu. Okres noszenia w?os?w blond jest kr?tszy o po?ow?, gdy? w?os zosta? poddany intensywnej dekoloryzacji, co wp?ywa na ich kr?tsz? trwa?o??. W celu bezproblemowego noszenia w?os?w przed?u?anych, zapytaj swojego stylist? o?najwy?szej jako?ci w?osy do przed?u?ania, dobrane do nich kosmetyki piel?gnacyjne,?zasady piel?gnacji oraz gwarancj? na w?osy.

W salonach Hairmate stosujemy r??nie techniki przed?u?ania i zag?szczania w zale?no?ci od oczekiwa? i sugestii naszych Klient?w. W?osy s?owi?skie mo?emy przed?u?y? metod? ultrad?wi?kow?, keratynow? i za pomoc? tulejek.

Ultrad?wi?kowe przed?u?anie w?os?w?to metoda zaawansowana technologicznie. ??czenie w?os?w odbywa si? za pomoc? specjalnie skonstruowanego urz?dzenia emituj?cego fale ultrad?wi?kowe, kt?re pe?ni? rol? aktywizowania miejsc po??cze? w?osa bez niszczenia w?os?w i jakiegokolwiek wp?ywu na sk?r? g?owy. Potocznie ta metoda bywa nazywana metod? ?zimnej fuzji?, co oznacza ??czenie na zimno. Urz?dzenie do ultrad?wi?k?w dzia?a punktowo ? precyzyjnie, na powierzchni? znajduj?c? si? mi?dzy p?ytkami zlokalizowanymi na ko?c?wkach urz?dzenia. Poprzez emisj? ultrad?wi?k?w urz?dzenie wprowadza w drgania cz?steczki kreatyny i to zjawisko powoduje zmian? jej struktury i powoduje ??czenia ?uski keratynowej z naturalnym w?osem. Za pomoc? tej metody uzyskujemy p?askie dyskretne ??czenia, mniej widoczne i wyczuwalne w por?wnaniu do u?ycia tradycyjnej zgrzewarki. Nie musimy obawia? si?, ?e w?osy ulegn? spl?taniu przy odro?cie nawet przekraczaj?cym 3cm. Takie ??czenia polecane s? dla w?os?w suchych i zniszczonych. Wskazane s? tak?e dla klientek uczulonych na metale stosowane w metodzie na mikroringi. W?osy po??czone metod? ultrad?wi?kow? mo?na nosi? ok. 6 miesi?cy.

ZALETY PRZED?U?ANIA W?OS?W METOD? ULTRAD?WI?KOW?:

– trwa?e po??czenie,

– d?ugotrwa?y efekt,

– p?askie, dyskretne ??czenia,

– tak po??czone w?osy mo?na d?u?ej nosi? ni? ??czone zgrzewark?, bez obaw o pl?tanie si? w?os?w,

– ??czenie w?os?w bez zastosowania zgrzewarki wytwarzaj?cej ciep?o mog?cej zniszczy? w?osy,

– precyzyjne punktowe dzia?anie ??czenia w?os?w,

– stosowanie keratyny, naturalnego budulca w?os?w jako spoiwa,

– mo?liwo?? doczepiania kilku pasemek jednocze?nie, co skraca znacz?c ca?y zabieg,

– wskazane dla klientek uczulonych na metale.

CENNIK:

Przed?u?anie ca?o?ciowe 2 500- 3 500 PLN

Przed?u?anie cz??ciowe – wycena indywidualna

Zdj?cie w?os?w 100- 200 PLN

Podci?gni?cie w?os?w 200- 400 PLN