MIASTA
MARKAGreat Lengths

Great Lengths u?ywa najwy?szej jako?ci w?os?w pochodz?cych z hinduskich ?wi?ty?, gdzie w zwyczaju jest ofiarowywanie przez tubylc?w swoich w?os?w. S? to w?osy Remy, kt?re dzi?ki starannemu ich upi?ciu w „ko?ski ogon” i ?ci?cie zapewniaj? zgodny kierunek u?o?enia ?usek. ?uski i wierzchnia warstwa w?osa odpowiedzialne s? za jego po?ysk, moc i zdrowy wygl?d.

Stan w?os?w Remy jest nienaruszony, poniewa? ofiarowane w ?wi?tyniach nigdy nie zosta?y poddane zabiegom chemicznym.?http://www.greatlengths.pl/

W?osy Great Lengths mo?emy przed?u?y? metod? ultrad?wi?kow?.

Ultrad?wi?kowe przed?u?anie w?os?w?to metoda zaawansowana technologicznie. ??czenie w?os?w odbywa si? za pomoc? specjalnie skonstruowanego urz?dzenia emituj?cego fale ultrad?wi?kowe, kt?re pe?ni? rol? aktywizowania miejsc po??cze? w?osa bez niszczenia w?os?w i jakiegokolwiek wp?ywu na sk?r? g?owy. Potocznie ta metoda bywa nazywana metod? ?zimnej fuzji?, co oznacza ??czenie na zimno. Urz?dzenie do ultrad?wi?k?w dzia?a punktowo ? precyzyjnie, na powierzchni? znajduj?c? si? mi?dzy p?ytkami zlokalizowanymi na ko?c?wkach urz?dzenia. Poprzez emisj? ultrad?wi?k?w urz?dzenie wprowadza w drgania cz?steczki kreatyny i to zjawisko powoduje zmian? jej struktury i powoduje ??czenia ?uski keratynowej z naturalnym w?osem. Za pomoc? tej metody uzyskujemy p?askie dyskretne ??czenia, mniej widoczne i wyczuwalne w por?wnaniu do u?ycia tradycyjnej zgrzewarki. Nie musimy obawia? si?, ?e w?osy ulegn? spl?taniu przy odro?cie nawet przekraczaj?cym 3cm. Takie ??czenia polecane s? dla w?os?w suchych i zniszczonych. Wskazane s? tak?e dla klientek uczulonych na metale stosowane w metodzie na mikroringi. W?osy po??czone metod? ultrad?wi?kow? mo?na nosi? ok. 6 miesi?cy.

ZALETY PRZED?U?ANIA W?OS?W METOD? ULTRAD?WI?KOW?:

– trwa?e po??czenie,

– d?ugotrwa?y efekt,

– p?askie, dyskretne ??czenia,

– tak po??czone w?osy mo?na d?u?ej nosi? ni? ??czone zgrzewark?, bez obaw o pl?tanie si? w?os?w,

– ??czenie w?os?w bez zastosowania zgrzewarki wytwarzaj?cej ciep?o mog?cej zniszczy? w?osy,

– precyzyjne punktowe dzia?anie ??czenia w?os?w,

– stosowanie keratyny, naturalnego budulca w?os?w jako spoiwa,

– mo?liwo?? doczepiania kilku pasemek jednocze?nie, co skraca znacz?c ca?y zabieg,

– wskazane dla klientek uczulonych na metale.

CENNIK:

Przed?u?anie ca?o?ciowe 2 500- 3 500 PLN

Przed?u?anie cz??ciowe – wycena indywidualna

Zdj?cie w?os?w 100- 200 PLN

Podci?gni?cie w?os?w 200- 400 PLN