MIASTA
MARKAKeratynowa metoda przed?u?ania i zag?szczania w?os?w jest bezpieczna i bardzo efektowna. Metoda wykorzystuje keratyn? i polega na doczepianiu pasm za pomoc? specjalnego urz?dzenia, zwanego gor?c? penset?, lub zgrzewark?.?Pasma w?os?w do przed?u?ania zako?czone s? specjaln? ?usk? keratynow?, kt?ra umo?liwia po??czenie ich z naturalnymi pasemkami oraz posiada w?a?ciwo?ci termoplastyczne. W miejscu doczepienia powstaje ??czenie, tzw. zgrzew keratynowy, kt?ry, przy odpowiedniej technice wykonania jest praktycznie niewidoczny, poniewa? wykonany jest z bezbarwnej keratyny i ukryty mi?dzy w?osami rosn?cymi na g?owie. Ponadto jest bardzo wytrzyma?y i niewielki. W naszych salonach HAIRMATE profesjonalni styli?ci precyzyjnie dobieraj? kolor doczepianych w?os?w, co dodatkowo podnosi efekt naturalno?ci i estetyk? wykonanego metod? keratynow? zabiegu. Nowoczesny sprz?t do przed?u?ania w?os?w zapewnia?komfort podczas doczepiania?pasm oraz gwarantuje spektakularny efekt zdrowych, zag?szczonych i d?ugich w?os?w.

?Klientkom korzystaj?cym z keratynowej metody przed?u?ania w?os?w sugerujemy zazwyczaj ponowne wykonanie zabiegu dopiero po 2-4 miesi?cach. W?wczas zdejmujemy pasemka przy u?yciu specjalistycznego p?ynu, kt?ry nie ma wp?ywu na jako?? i stan w?os?w naturalnych, a nast?pnie doczepiamy nowe pasma, uzyskuj?c ?wietny efekt i rewelacyjn? fryzur?. Przy wykorzystaniu do przed?u?ania w?os?w wysokiej jako?ci, mo?na u?y? ponownie tych samych w?os?w kilkukrotnie, przerabiaj?c ko?c?wki i zak?adaj?c w?osy doczepiane ponownie blisko sk?ry g?owy na kolejne 2-4 miesi?ce.

CENNIK:

Przed?u?anie ca?o?ciowe 1 500- 2 500 PLN

Przed?u?anie cz??ciowe – wycena indywidualna

Zdj?cie w?os?w 100- 200 PLN

Podci?gni?cie w?os?w 200- 400 PLN