MIASTA
MARKA

Przedluzanie wlosow

Przedluzanie wlosow

Jak szybko i w efektowny spos?b sprawi? aby Twoje w?osy by?y d?ugie i wygl?da?y naturalnie? Skorzystaj z naszej oferty przed?u?ania w?os?w.

Przed?u?anie w?os?w w HAIRMATE to zabieg wy??cznie na w?osach najwy?szej jako?ci, najlepiej dopasowanych do urody i struktury w?os?w Polek ? w?osach s?owia?skich, w?osach Balmain Hair, w?osach dziewiczych, Great Lenghts lub Monofibre.

W?osy s?owia?skie?

? W?osy najwy?ej cenione na ca?ym ?wiecie za swoj? mi?kko??, g?adk? struktur? i jedwabisty po?ysk. W?osy bardzo dobre gatunkowo tzw. REMY, czyli ci?te zgodnie z kierunkiem ?uski, co zapobiega ich pl?taniu, s? mi?kkie, farbowane w trakcie obr?bki na oko?o 30 kolor?w. Du?a gama kolorystyczna sprawia, ?e s? one?najpopularniejsze?w?r?d profesjonalnych stylist?w przed?u?ania w?os?w w salonach. Mo?na je zamawia? w strukturze prostej lub, na specjalne zam?wienie, falowanej, ewentualnie kr?cone (skr?t jest im nadany poprzez zrobienie trwa?ej).?

Og?lnie w?osy s?owi?skie po obr?bce wymagaj? du?ego nawil?enia i odpowiedniej piel?gnacji. Mo?na poddawa? je wszelkim zabiegom stylizacyjnym, takim jak: prostowaniu i kr?ceniu oraz farbowaniu. Przy prawid?owej piel?gnacji, w?osy mo?na nosi? do 18 miesi?cy. W przypadku nieodpowiedniej piel?gnacji, w?osy trac? po?ysk, a ?uska w?osa pozostaje otwarta, co mo?e powodowa? pl?tanie i trudno?ci w?u?ytkowaniu. Okres noszenia w?os?w blond jest kr?tszy o po?ow?, gdy? w?os zosta? poddany intensywnej dekoloryzacji, co wp?ywa na ich kr?tsz? trwa?o??. W celu bezproblemowego noszenia w?os?w przed?u?anych, zapytaj swojego stylist? o?najwy?szej jako?ci w?osy do przed?u?ania, dobrane do nich kosmetyki piel?gnacyjne,?zasady piel?gnacji oraz gwarancj? na w?osy.

 

Ultrad?wi?kowe przed?u?anie w?os?w?to metoda zaawansowana technologicznie. ??czenie w?os?w odbywa si? za pomoc? specjalnie skonstruowanego urz?dzenia emituj?cego fale ultrad?wi?kowe, kt?re pe?ni? rol? aktywizowania miejsc po??cze? w?osa bez niszczenia w?os?w i jakiegokolwiek wp?ywu na sk?r? g?owy. Potocznie ta metoda bywa nazywana metod? ?zimnej fuzji?, co oznacza ??czenie na zimno. Urz?dzenie do ultrad?wi?k?w dzia?a punktowo ? precyzyjnie, na powierzchni? znajduj?c? si? mi?dzy p?ytkami zlokalizowanymi na ko?c?wkach urz?dzenia. Poprzez emisj? ultrad?wi?k?w urz?dzenie wprowadza w drgania cz?steczki kreatyny i to zjawisko powoduje zmian? jej struktury i powoduje ??czenia ?uski keratynowej z naturalnym w?osem. Za pomoc? tej metody uzyskujemy p?askie dyskretne ??czenia, mniej widoczne i wyczuwalne w por?wnaniu do u?ycia tradycyjnej zgrzewarki. Nie musimy obawia? si?, ?e w?osy ulegn? spl?taniu przy odro?cie nawet przekraczaj?cym 3cm. Takie ??czenia polecane s? dla w?os?w suchych i zniszczonych. Wskazane s? tak?e dla klientek uczulonych na metale stosowane w metodzie na mikroringi. W?osy po??czone metod? ultrad?wi?kow? mo?na nosi? ok. 6 miesi?cy.

ZALETY PRZED?U?ANIA W?OS?W METOD? ULTRAD?WI?KOW?:

– trwa?e po??czenie,

– d?ugotrwa?y efekt,

– p?askie, dyskretne ??czenia,

– tak po??czone w?osy mo?na d?u?ej nosi? ni? ??czone zgrzewark?, bez obaw o pl?tanie si? w?os?w,

– ??czenie w?os?w bez zastosowania zgrzewarki wytwarzaj?cej ciep?o mog?cej zniszczy? w?osy,

– precyzyjne punktowe dzia?anie ??czenia w?os?w,

– stosowanie keratyny, naturalnego budulca w?os?w jako spoiwa,

– mo?liwo?? doczepiania kilku pasemek jednocze?nie, co skraca znacz?c ca?y zabieg,

– wskazane dla klientek uczulonych na metale.

 

Keratynowa metoda przed?u?ania i zag?szczania w?os?w jest bezpieczna i bardzo efektowna. Metoda wykorzystuje keratyn? i polega na doczepianiu pasm za pomoc? specjalnego urz?dzenia, zwanego gor?c? penset?, lub zgrzewark?.?Pasma w?os?w do przed?u?ania zako?czone s? specjaln? ?usk? keratynow?, kt?ra umo?liwia po??czenie ich z naturalnymi pasemkami oraz posiada w?a?ciwo?ci termoplastyczne. W miejscu doczepienia powstaje ??czenie, tzw. zgrzew keratynowy, kt?ry, przy odpowiedniej technice wykonania jest praktycznie niewidoczny, poniewa? wykonany jest z bezbarwnej keratyny i ukryty mi?dzy w?osami rosn?cymi na g?owie. Ponadto jest bardzo wytrzyma?y i niewielki. W naszych salonach HAIRMATE profesjonalni styli?ci precyzyjnie dobieraj? kolor doczepianych w?os?w, co dodatkowo podnosi efekt naturalno?ci i estetyk? wykonanego metod? keratynow? zabiegu. Nowoczesny sprz?t do przed?u?ania w?os?w zapewnia?komfort podczas doczepiania?pasm oraz gwarantuje spektakularny efekt zdrowych, zag?szczonych i d?ugich w?os?w.

?Klientkom korzystaj?cym z keratynowej metody przed?u?ania w?os?w sugerujemy zazwyczaj ponowne wykonanie zabiegu dopiero po 2-4 miesi?cach. W?wczas zdejmujemy pasemka przy u?yciu specjalistycznego p?ynu, kt?ry nie ma wp?ywu na jako?? i stan w?os?w naturalnych, a nast?pnie doczepiamy nowe pasma, uzyskuj?c ?wietny efekt i rewelacyjn? fryzur?. Przy wykorzystaniu do przed?u?ania w?os?w wysokiej jako?ci, mo?na u?y? ponownie tych samych w?os?w kilkukrotnie, przerabiaj?c ko?c?wki i zak?adaj?c w?osy doczepiane ponownie blisko sk?ry g?owy na kolejne 2-4 miesi?ce.

Metoda doczepiania w?os?w za pomoc? tulejek,?to doskona?y spos?b by przed?u?y? i zag??ci? w?osy normalnej grubo?ci lub bardzo grube. Metoda ta nie wymaga stosowania wysokich temperatur i polega na doczepianiu do w?asnych w?os?w pasm za pomoc? ma?ych metalowych tulejek. Metoda pozwala unikn?? stosowania urz?dze? termicznych i ?rodk?w chemicznych bezpo?rednio na powierzchni w?os?w. Metoda jest bezinwazyjna i w pe?ni bezpieczna dla sk?ry g?owy. Rozmiar tulejek, oraz ich rodzaj dobiera si? odpowiednio do grubo?ci i struktury w?osa.???czenia s? bardzo dyskretne, niemal niewidoczne, a tulejki mimo to ?wietnie trzymaj? pasemka. Niewielkich rozmiar?w tulejki s? wype?nione silikonem, co sprawia, ?e pasma nie zsuwaj? si? z naturalnych pasemek, nie przecinaj? naturalnych w?os?w oraz nie ingeruj? w ich struktur?. Po pojawieniu si? odrost?w tulejki mo?na zdj?? i ponownie na?o?y? w?osy przy pomocy nowych ??cze?.

PLUSY METODY NA TULEJKI:

– spektakularny efekt osi?gni?ty w kr?tkim czasie,

– d?ugotrwa?y efekt,

– niewidoczne ??czenia pomi?dzy naturalnymi a doczepianymi w?osami,

bezinwazyjne tulejki z silikonem,

– atrakcyjna cena zabiegu doczepiania w?os?w.

 

W?osy?Balmain Hair

W?osy znanej na ?wiecie marki Balmain Hair s? mi?kkie, l?ni?ce, strukturalnie grubsze i sztywniejsze. Balmain Hair s? podatniejsze na zabiegi stylizacyjne, ni? w?osy s?owia?skie, lecz o r?wnie wysokiej jako?ci, a dzi?ki wi?kszej grubo?ci, bardziej odporne na zabiegi stylizacyjne i?niew?a?ciw? piel?gnacj?.?Rzeczywisty okres noszenia jest zazwyczaj d?u?szy ? zbli?ony do okresu noszenia w?os?w s?owia?skich. Cena naturalnych w?os?w do przed?u?ania Balmain Hair jest nieco wy?sza, ni? w?os?w s?owia?skich. http://balmainhairpoland.pl/przedluzanie-wlosow/)

Metoda TAPE-ON/ skin- weft, polega na doklejaniu pasm w?os?w umieszczonych na silikonowej ta?mie.???czenia wykonane s? z dw?ch z?o?onych ta?m silikonowych, na kt?rych s? zamocowane naturalne w?osy. Przed?u?anie w?os?w polega na doczepieniu ta?my przy samej linii w?os?w, tu? przy sk?rze. Pasek, na kt?rym umieszczone s? w?osy jest przezroczysty i bardzo lekki, a jednocze?nie elastyczny, trwa?y oraz wytrzyma?y. Dzi?ki subtelnym i dyskretnym ??czeniom dopasowuj?cym si? do ka?dego kszta?tu g?owy. Efekt jest naturalny, a komfort noszenia niepor?wnywalny z innymi metodami. Co wi?cej,?ta?my silikonowe umo?liwiaj? szybkie, bezproblemowe, wielokrotne zak?adanie tych samych w?os?w.

Metoda kanapkowa umo?liwia przed?u?enie i zag?szczenie w?os?w, daj?c spektakularny efekt?i bujn? fryzur? -pasma mo?na wyd?u?y? nawet o kilkadziesi?t centymetr?w!. Metoda zosta?a stworzona z my?l? o kobietach, kt?re lubi? cz?sto i diametralnie zmienia? sw?j wizerunek. Metoda kanapkowa zyskuje coraz wi?cej zwolenniczek, poniewa??umo?liwia uzyskanie naturalnego efektu zag?szczenia, kt?ry nie wymaga cz?stych poprawek.

G??wnym atrybutem metody kanapkowej jest jej nieinwazyjno??. To spos?b przed?u?ania i zag?szczania w?os?w, kt?ry praktycznie w og?le nie wp?ywa na kondycj? naturalnych pasm. Dzi?ki temu, ?e ??czenia ze specjalnej ta?my silikonowej s? elastyczne i zak?adane bezinwazyjnie, w?osy nie niszcz? si?. Co wi?cej, przed?u?one t? metoda pasma nie pl?cz? si? i nie powstaj? na nich trudne do rozczesania ko?tuny.?Ta?ma silikonowa, kt?r? stosuj? nasi styli?ci nie odkleja si?, ani te? nieoczekiwanie nie zsuwa. Zapewnia to wysoka jako?? produkt?w, specjalna technika zak?adania oraz instrukcja prawid?owej piel?gnacji.

W?osy dziewicze?

Dla najbardziej wymagaj?cych Klient?w,?w naszym salonie przed?u?amy w?osami dziewiczymi. S? to w?osy ci?te z g??w dzieci, nigdy nie farbowane, pi?kne, zdrowe, l?ni?ce, z ?usk? w?osow? zachowan? w 100%. W?osy dziewicze s? indywidualnie przygotowywane dla danej osoby. Dzi?ki najlepszemu dopasowaniu, najmniejszej ingerencji we w?osy przygotowywane do przed?u?ania, w?osy dziewicze mo?na nosi? najd?u?ej i s? najbardziej cenione za trwa?o??, mi?kko?? i po?ysk. W?zale?no?ci od wybranego kompletu w?os?w naturalnych, cena przed?u?ania w?os?w lub zag?szczania w?os?w na w?osach dziewiczych jest ustalana indywidualnie.

Metoda doczepiania w?os?w za pomoc? tulejek,?to doskona?y spos?b by przed?u?y? i zag??ci? w?osy normalnej grubo?ci lub bardzo grube. Metoda ta nie wymaga stosowania wysokich temperatur i polega na doczepianiu do w?asnych w?os?w pasm za pomoc? ma?ych metalowych tulejek. Metoda pozwala unikn?? stosowania urz?dze? termicznych i ?rodk?w chemicznych bezpo?rednio na powierzchni w?os?w. Metoda jest bezinwazyjna i w pe?ni bezpieczna dla sk?ry g?owy. Rozmiar tulejek, oraz ich rodzaj dobiera si? odpowiednio do grubo?ci i struktury w?osa.???czenia s? bardzo dyskretne, niemal niewidoczne, a tulejki mimo to ?wietnie trzymaj? pasemka. Niewielkich rozmiar?w tulejki s? wype?nione silikonem, co sprawia, ?e pasma nie zsuwaj? si? z naturalnych pasemek, nie przecinaj? naturalnych w?os?w oraz nie ingeruj? w ich struktur?. Po pojawieniu si? odrost?w tulejki mo?na zdj?? i ponownie na?o?y? w?osy przy pomocy nowych ??cze?.

PLUSY METODY NA TULEJKI:

– spektakularny efekt osi?gni?ty w kr?tkim czasie,

– d?ugotrwa?y efekt,

– niewidoczne ??czenia pomi?dzy naturalnymi a doczepianymi w?osami,

bezinwazyjne tulejki z silikonem,

– atrakcyjna cena zabiegu doczepiania w?os?w.

 

Great Lengths

Great Lengths u?ywa najwy?szej jako?ci w?os?w pochodz?cych z hinduskich ?wi?ty?, gdzie w zwyczaju jest ofiarowywanie przez tubylc?w swoich w?os?w. S? to w?osy Remy, kt?re dzi?ki starannemu ich upi?ciu w „ko?ski ogon” i ?ci?cie zapewniaj? zgodny kierunek u?o?enia ?usek. ?uski i wierzchnia warstwa w?osa odpowiedzialne s? za jego po?ysk, moc i zdrowy wygl?d.

Stan w?os?w Remy jest nienaruszony, poniewa? ofiarowane w ?wi?tyniach nigdy nie zosta?y poddane zabiegom chemicznym.?http://www.greatlengths.pl/

W?osy Great Lengths mo?emy przed?u?y? metod? ultrad?wi?kow?.

Ultrad?wi?kowe przed?u?anie w?os?w?to metoda zaawansowana technologicznie. ??czenie w?os?w odbywa si? za pomoc? specjalnie skonstruowanego urz?dzenia emituj?cego fale ultrad?wi?kowe, kt?re pe?ni? rol? aktywizowania miejsc po??cze? w?osa bez niszczenia w?os?w i jakiegokolwiek wp?ywu na sk?r? g?owy. Potocznie ta metoda bywa nazywana metod? ?zimnej fuzji?, co oznacza ??czenie na zimno. Urz?dzenie do ultrad?wi?k?w dzia?a punktowo ? precyzyjnie, na powierzchni? znajduj?c? si? mi?dzy p?ytkami zlokalizowanymi na ko?c?wkach urz?dzenia. Poprzez emisj? ultrad?wi?k?w urz?dzenie wprowadza w drgania cz?steczki kreatyny i to zjawisko powoduje zmian? jej struktury i powoduje ??czenia ?uski keratynowej z naturalnym w?osem. Za pomoc? tej metody uzyskujemy p?askie dyskretne ??czenia, mniej widoczne i wyczuwalne w por?wnaniu do u?ycia tradycyjnej zgrzewarki. Nie musimy obawia? si?, ?e w?osy ulegn? spl?taniu przy odro?cie nawet przekraczaj?cym 3cm. Takie ??czenia polecane s? dla w?os?w suchych i zniszczonych. Wskazane s? tak?e dla klientek uczulonych na metale stosowane w metodzie na mikroringi. W?osy po??czone metod? ultrad?wi?kow? mo?na nosi? ok. 6 miesi?cy.

ZALETY PRZED?U?ANIA W?OS?W METOD? ULTRAD?WI?KOW?:

– trwa?e po??czenie,

– d?ugotrwa?y efekt,

– p?askie, dyskretne ??czenia,

– tak po??czone w?osy mo?na d?u?ej nosi? ni? ??czone zgrzewark?, bez obaw o pl?tanie si? w?os?w,

– ??czenie w?os?w bez zastosowania zgrzewarki wytwarzaj?cej ciep?o mog?cej zniszczy? w?osy,

– precyzyjne punktowe dzia?anie ??czenia w?os?w,

– stosowanie keratyny, naturalnego budulca w?os?w jako spoiwa,

– mo?liwo?? doczepiania kilku pasemek jednocze?nie, co skraca znacz?c ca?y zabieg,

– wskazane dla klientek uczulonych na metale.

LONGUP?

Przed?u?ane metod? warkoczykow?. Z wykorzystaniem najwy?szej jako?ci w?os?w syntetycznych mo?na przeje?? kompletn? transformacj? od kr?tkich do d?ugich w?os?w lub podkre?li? ju? istniej?c? fryzur? przez dodanie obj?to?ci lub miejscowej d?ugo?ci. Jako jedyne na ?wiecie zawieraj? keratyn?- odpowiednik protein we w?osach naturalnych. Dlatego w?osy s? bardzo lekkie i nie obci??aj? cebulek i meszk?w w?osowych, a jednocze?nie s? wytrzyma?e i ?atwe w piel?gnacji. Ponadto nie ulegaj? dzia?aniu czynnik?w atmosferycznych, czyli nie trac? koloru i po?ysku. Syntetyczne w?osy ??czy si? z cieniutkimi kosmykami Twoich naturalnych w?os?w za pomoc? specjalnego aplikatora termicznego. Mo?na wybra? pasma w r??nych fakturach: proste, faluj?ce lub kr?cone w wielu odcieniach. Za pomoc? tej metody wykonuje si? m.in. baleyage, kolorowe pasemka albo warkoczyki plecione w kostk?.

 

Doczepianie w?os?w metod? japo?sk? (warkoczykow?) to doskona?y, efektowny spos?b aby przed?u?y? niemal ka?dy rodzaj w?os?w.?Metoda polecana jest do ka?dej grubo?ci w?os?w, nie mog? natomiast mie? tendencji do wypadania. Doczepianie w?os?w metod? japo?sk? mo?e by? wykonywane u ka?dego ? r?wnie? u os?b z alergiami, wra?liw? sk?r? g?owy oraz problemami sk?rnymi.

Doczepianie?odbywa si? poprzez zaplatanie ok. 1cm warkoczyk?w ??cz?cych w?osy z g?owy z w?osami doczepionymi, st?d nazwa metody, warkoczykowa. Zabieg ten jest ca?kowicie nieinwazyjny i nieingeruj?cy w struktur? w?os?w ? fryzjer nie stosuje ani kleju, ani zgrzewarki, ani te? metalowych ??cznik?w. Metoda nie wymaga stosowania ?adnych ?rodk?w chemicznych ani innych substancji mog?cych wywo?a? podra?nienia sk?ry g?owy, a sam warkoczyk zako?czony jest jedynie ma?? gumk?. W?osy przed?u?ane metod? warkoczykow? s? wygodne w noszeniu?i praktycznie niewyczuwalne, st?d to jedna z najbardziej dyskretnych metod doczepiania w?os?w. Metod? warkoczykow? dobieramy wy??cznie dla os?b o silnych, g?stych w?osach, bez tendencji do wypadania. Wyb?r tej metody gwarantuje r?wnie? du?? kontrol? nad przed?u?onymi w?osami ? doczepiane pasma mo?na samodzielnie zdj?? w domu. Zalet? metody japo?skiej, poza ca?kowitym bezpiecze?stwem dla w?os?w i sk?ry g?owy jest stosunkowo niska cena w por?wnaniu do innych zabieg?w przed?u?ania w?os?w.

Po zabiegu w?osy mog? by? myte, szczotkowane, modelowane tak jak w?asne.

Klientkom przed?u?aj?cym w?osy metod? japo?sk? sugerujemy ponowne doczepienie pasma wymagaj? zazwyczaj po 4-8 tygodniach.

Poradnik w?os?w przed?u?anych

Dzi?ki zabiegowi przed?u?ania mo?na cieszy? si? pi?knymi, d?ugimi i?efektownie zag?szczonymi w?osami. Jednak, ?eby utrzyma? po??dany efekt ? naturalnych, pi?knych i g?stych w?os?w, warto zwr?ci? szczeg?ln? uwag? na ich piel?gnacj?.?Styli?ci HAIRMATE przygotowali kilka cennych porad i wskaz?wek, jak prawid?owo zadba? o w?osy po przed?u?eniu.

Jak dba? o?w?osy przed?u?ane?

Codzienna piel?gnacja w?os?w przed?u?anych nie jest specjalnie skomplikowana, ale nale?y?stosowa? si? do porad stylisty?i?przestrzega? pewnych zasad. Nasze porady zosta?y opracowane przez profesjonalnych stylist?w, kt?rzy zajmuj? si? na co dzie? przed?u?aniem w?os?w.

Porady w pigu?ce dla os?b z przed?u?onymi w?osami:

 1. Unikaj zbyt gor?cej wody przy myciu w?os?w ? niszczy ??czenia oraz powoduje otwarcie ?uski w?osowej.
 2. Myj g?ow? w pozycji siedz?cej lub stoj?cej ??unikaj odginania ??cze? w r??ne strony, zw?aszcza zaraz po zabiegu przed?u?ania.
 3. U?ywaj odpowiednich kosmetyk?w do piel?gnacji w?os?w ? takich, kt?re nie wp?ywaj? na si?? ??cze?, najlepiej z?profesjonalnych linii kosmetyk?w do w?os?w przed?u?anych.
 4. Nak?adaj od?ywk? g??boko nawil?aj?c?, zawsze poni?ej ??cze? ? od?ywki nie nak?ada si? na sk?r?, tylko na w?osy.
 5. Nie czesz w?os?w kiedy s? mokre, najlepiej je?li owiniesz je w r?cznik, aby wch?on?? wod?.
 6. Unikaj suszenia w?os?w gor?cym powietrzem.
 7. Do czesania w?os?w?u?ywaj specjalnej szczotki do w?os?w przed?u?anych?? takiej, kt?ra nie b?dzie zahacza? o???czenia.
 8. Szczotkuj w?osy dwa razy dziennie i myj je regularnie ? wi?cej w?os?w wymaga wi?cej piel?gnacji.
 9. Je?eli u?ywasz prostownicy lub lok?wki ? nak?adaj na w?osy kosmetyki ochronne.
 10. Je?eli zauwa?ysz, ?e w?osy zaczynaj? si? zsuwa? pasemko po pasemku lub?zaczynaj? si? pl?ta? ? koniecznie jak najszybciej skontaktuj si? i?zasi?gnij porady swojego stylisty?? mo?e to by? sygna? do wykonania korekty w?os?w lub oznaka niew?a?ciwej piel?gnacji.
 11. Na noc najlepiej w?osy wi?za? lub zaplata? w warkocz.
 12. Farbuj?c w?osy, nale?y omija? ??czenia; pami?taj, ?e farbuj?c ka?de w?osy do przed?u?ania, tracisz na nie gwarancj?.
 13. Nie no? w?os?w przed?u?anych d?u?ej, ni? to wskazane?? ?przenoszenie? w?os?w przed?u?anych mo?e spowodowa? ich spl?tanie, co b?dzie si? wi?za?o z konieczno?ci? rozczesywania ko?tun?w ? nigdy nie jest to przyjemne, a na dodatek mo?e odbi? si? na w?asnych w?osach. Dopilnowanie terminowych wizyt jest bardzo istotn? kwesti?.